www.czz.hr
Naslovnica
O nama
Djelatnost
Popis cesta
Galerija slika
Obavijesti
Zimska služba
Korisni linkovi
  Ceste zadarske županije d.o.o.
  A Franka Lisice 77
23000 Zadar, HR
  T 023/492-300
  F 023/250-944
  E czz@czz.hr
     
  Dežurna služba:
023/241-477
   
 
Djelatnost
 

Održavanje cesta izvodi se u skladu s Zakonu o cestama (NN84/11) i Pravilnikom o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN25/98).

CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE d.o.o. Zadar obavljaju radove održavanja državnih, županijskih i lokalnih cesta na temelju sklopljenih ugovora s nadležnim upravama za ceste, te na temelju godišnjeg, odnosno mjesečnih planova održavanja.

Redovno održavanje cesta

Redovno održavanje cesta čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima, a obuhvaća sljedeće radove:

- održavanje kolnika (čišćenje kolnika, čišćenje prometnih površina izvan kolnika, popravci udarnih jama, oštećenje);
- održavanje bankina;
- održavanje usjeka, zasjeka i nasipa (uklanjanje nestabilnog kamenja i manjeg odrona zemlje koji pokazuju tendenciju odvajanja ili klizanja skidaju se s pokosa kad se pojava uoči);
- održavanje objekata za odvodnju;
- održavanje opreme ceste (popravak ograda i smjerokaznih stupića, vertikalnih prometnih znakova i oznaka na kolniku);
- košnja trave i održavanje zelenila;
- održavanje objekata (mostova, vijadukta, nadvožnjaka, podvožnjaka; nathodnika, pothodnika, propusta, tunela, galerija i slično);
- održavanje cesta i objekata u zimskom razdoblju;

Izvanredno održavanje cesta

Izvanredno održavanje cesta su povremeni radovi koji se mogu izvoditi samo na temelju tehničke dokumentacije, a obavljaju se i radi mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata, te povećanja sigurnosti prometa, a obuhvaća sljedeće radove:

- obnavljanje i zamjenu kolničke konstrukcije;
- ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitetne vožnje
- poboljšanje sustava odvodnje;
- zamjenu, ugrađivanje nove i poboljšanje postojeće vertikalne prometne signalizacije i opreme ceste;
- saniranje odrona, popuzina i manjih klizišta;
- ublaživanje nagiba pokosa i ostali radovi na zaštiti kosina od erozije;
- sanaciju potpornih i obložnih zidova;
- radove na uređenju zelenila u svrhu biološke zaštite cesta;
- pojedinačne korekcije geometrijskih elemenata ceste sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa;
- uređenje raskrižja u istoj razini bez većih konstrukcijskih zahvata;
- Poboljšanje uvjeta prometa uređenjem stajališta, odmorišta i slično;
- Obnovu i postavu instalacija opreme i uređaja cesta;

Održavanje javne ceste kroz naselje

Dio javne ceste koja prolazi kroz naselje održava se kao sastavni dio te javne ceste osim:

- sustava odvodnje, ako je dio mjesne kanalizacijske mreže;
- javne rasvjete;
- zelenih površina;
- pothodnika i nathodnika u funkciji pješačkog prometa;
- biciklističkih i pješačkih staza;
- tramvajskih, odnosno željezničkih pruge;
- čišćenje javnih cesta, osim čišćenja snijega;

Slivnici uz javnu cestu u naselju koji nisu vezani na mjesnu kanalizacijsku mrežu, te zamjena i popravak slivničkih rešetki i poklopaca revizijskih okana na kolniku javne ceste održavaju se kao dio te javne ceste

 

   
 
 
design & hosting by     internet arhiva d.o.o.